logo

News Children School Parents Contact Sponsors Sponsors Cymraeg
homess-dosbarth-1

News

16.3.21 Dyma luniau o blant CA2 yn mwynhau eu hunain yn y parc. (Welsh Only)

 • 240321-parc-ca2-1
 • 240321-parc-ca2-2

15.3.21 CA2 yn ol. (Welsh Only)

Ar ol i blant y cyfnod sylfaen ddod yn ol i drefn, croesawyd blant CA2 yn ol. Braf oedd gweld wynebau pawb eto. Rydym yn aros mewn dwy swigen o fewn yr ysgol fel nad ydym yn cymysgu.


14.3.21 Sul y Mamau (Welsh Only)

 • 240321-sul-y-mamau
 • 240321-sul-y-mamau-1
 • 240321-sul-y-mamau-213.3.21 Sioe Achub Cymreictod (Welsh Only)

Rydym yn ddiolchgar iawn i Tudur, Anni a Megan am roi Sioe arall i ni eleni. Sioe i achub Cymreictod. Roedd plant y Cyfnod Sylfaen wedi mwynhau yn arw iawn.

 • 240321-sioe
 • 240321-sioe-1

12.3.21 Sbarduno (Welsh Only)

Roedd CA2 yn ffodus iawn i gael cymryd rhan mewn gweithdy Gwyddoniaeth oedd yn cael ei redeg gan gwmni Sbarduno. Cynhaliwyd y gweithdy dros Teams er mwyn i bawb gael cymryd rhan o gartref.

 • 240321-sbarduno
 • 240321-sbarduno-2

1.3.21 Dydd Gwyl Dewi (Welsh Only)

Cafwyd cyfle i wisgo dillad coch er mwyn dangos balchder o fod yn Gymry. Bum yn peintio cerrig hefyd gyda symbolau sy'n cynrychioli Cymru a'u rhoi ar y wal tu allan i'r ysgol.

 • 240321-dydd-gwyl-dewi
 • 240321-dydd-gwyl-dewi-2
 • 240321-dydd-gwyl-dewi-3
 • 240321-dydd-gwyl-dewi-41.3.21 Agorwyd y parc am y tro cyntaf (Welsh Only)

Agorwyd y parc am y tro cyntaf, dathlwyd dydd Gwyl Dewi yn y parc ac roedd pawb wrth eu boddau. Rydym yn ddiolchgar iawn i'r holl gwmnioedd am eu gwaith a'u hamser er mwyn gorffen y parc. Diolch i Glwb Ffermwyr Ifanc y Rhiw a chwmni Thomas & Williams am greu sylfaen i'r parc, Diolch i gwmni S J Williams ac ddanfon y 'woodchip' a diolch i Gareth Williams a Huw Manion am ddod draw i wasgaru'r 'woodchip' yn y parc hefo digar E W Thomas.

 • 240321-parc-ca
 • 240321-parc-ca-1

22.2.21 Cyfnod Hir o Ddysgu Gartref (Welsh Only)

Wedi cyfnod hir o ddysgu gartref. Penderfynwyd ei bod yn ddiogel i groesawu plant y cyfnod sylfaen yn ol i'r ysgol.


4.1.21 Daeth cyhoeddiad o'r llywodraeth fod yn rhaid cau'r ysgolion eto yn sgil covid19. Felly, roedd yn rhaid dysgu o adref. (Welsh Only)


16.12.20 - Noson Gemau y Cyfnod Sylfaen. (Welsh Only)


Cawsom noson llawn hwyl a sbri yn yr ysgol yn chwarae llawer o wahanol gemau, roedd y plant wedi mwynhau eu hunain ar noson olaf y tymor.

 • 171220-gemau-cyfnod-sylfaen-1
 • 171220-gemau-cyfnod-sylfaen-2
 • 171220-gemau-cyfnod-sylfaen-3

15.12.12 – Ymweliad Sion Corn (Welsh Only)


Mi heidiodd pawb i’r ffenestr heddiw wrth i Sion Corn gerdded heibio yn codi llaw. Roedd pawb wedi cyffroi ac mi adawodd yr hen ddyn clên sacheidiau o anrhegion i bawb.

 • 161120-2
 • 161120-3


15.12.20 Gwasanaeth Rhithiol (Welsh only)

Gyda’r amgylchiadau heriol eleni, rydym wedi bod yn cynnal gwasanaethau rhithiol yn wythnosol. Mae pob dosbarth yn cael rhannu newyddion am yr wythnos ac mae rhywun o pob dosbarth yn derbyn tystysgrif ‘Gorau Glas’. Dyma’r ffordd orau i gadw pawb mewn cyswllt ar hyn o bryd.

 • 151220-dosbarth

14.12.12 – Noson Ffilm CA2 (Welsh Only)


Nos Lun, cawsom noson ffilm yn yr ysgol, Nativity 4 oedd y ffilm ddewiswyd gan y disgyblion I’w gwylio. Cawsom fferins, creision a sudd oren wrth ei gwylio. Roedd hi’n braf gweld y plant yn mwynhau ac yn gwneud o mwyaf o dreulio amser gyda’I gilydd.10.12.20 Menter Canhwyllau Blwyddyn 2 (Welsh only)

Mae plant dosbarth blwyddyn 2 wedi bod wrthi yn brysur yn gwneud canhwyllau hyfryd i'w gwerthu cyn y Nadolig. Maent wedi gwerthu 74 ohonynt felly roeddent yn brysur iawn yn eu creu wythnos yma. Pris un gannwyll oedd £2 a 3 cannwyll oedd £5. Gwnaethpwyd £130 o elw i'r ysgol.

 • 161220-1
 • 161120-4
 • 161220-5
 • 161120-6
 • 161120-7


2.12.20 Taith o amgylch y pentref (Welsh only)

Taith y pentref - Wrth i blant CA2 wneud gwaith ar eu hardal leol, aethant ar daith o amgylch y pentref er mwyn gweld beth oedd yno. Maen bwysig dechrau wrth ein traed!

 • 071220-taith1
 • 071220-taith

01.12.20 Ymweliad PC Owen (Welsh only)


Rydym yn gwerthfawrogi ymweliad gan PC Owen yn flynyddol, roedd y disgyblion wedi mwynhau ei gyflwyniad ac yn sicr wedi mwynhau cael clywed y seiren ar iard yr ysgol.

 • 071220-pc-owen1
 • 071220-pc-owen2
30.11.20 Sioe Nadolig 'Yr Heriau Hud' (Welsh only)

Gan nad yw'n rhwydd i ni fynd ar daith ysgol Nadoligaidd eleni, cawsom y cyfle fel ysgol i helpu Anni, Tudur a Megan wrth dreialu eu sioe Nadolig fel eu bod yn cael mynd ymlaen i gyflwyno'r sioe i weddill ysgolion Cymru. Diolch yn fawr iddynt am y cyfle a dymuniadau gorau iddynt ar weddill y perfformiadau.

 • 071220-sioe1
 • 071220-sioe2
 • 071220-sioe3
13.11.20 Diwrnod Plant Mewn Angen (Welsh only)

Llwyddom i gasglu £138.75 at achos Plant mewn Angen. Fe gymerodd pawb ran yn her 'Actia dy Oed' oedd yn cael ei gynnal gan Aled Hughes ac fe gyfrannodd pawb wrth roi arian am gael gwisgo byjamas i'r ysgol.


23.10.20 Diolchgarwch (Welsh only)


02.09.20 Croesawu plant dosbarth meithrin. (Welsh only)

imagePlant meithrin - Eleni rydym wedi croesawu 11 o blant bach newydd yn yr ysgol. Rhown groeso i Abner, Alanna, Alys, Elis Alun, Elis Wyn, Elsie, Huw, Indi, Keegan, Maia a Stan. Gobeithiwn y cawn nhw amser gwerth chweil yma ym Mhont y Gof.


18.11.20 Y Gof (Welsh only)

Click here for more information about Y Gof


18.10.19 'Ras Ofod' (Welsh only)

imageLlongyfarchiadau i'r criw sydd wedi llwyddo i gwblhau her genedlaethol Sialens Ddarllen yr Haf, 'Ras Ofod' eleni.


16.10.19 Cit pel droed newydd (Welsh only)

imageRydym fel ysgol wedi bod yn ffodus iawn i dderbyn cit pel droed newydd i'r ysgol, dyma'r cyngor chwaraeon yn y cit.


15.10.19 Llongyfarchiadau (Welsh only)

imageLlongyfarchiadau i Owain Strain ar gael ei ddewis i dim rygbi Eryri.


26.06.19 Gala Nofio

imageLlongyfarchiadau i'r criw ddaeth yn 2il yn nghystadleuaeth Gala nofio eleni.


26.06.19 Criw mentrus

imageLlongyfarchiadau i griw ddosbarth blwyddyn 2 a 3 ar ddod yn ail yng nghystadleuaeth y criw mentrus eleni.


18.05.17 Swimming Gala

imageA huge congratulations to everyone who competed in the Swimming Gala today! We managed to come first out of the schools with more than 80 pupils. Well done everyone!


27.03.17 Coffee Morning

imageThank you to everyone who came along to our coffee morning. Everybody had fun cooking, chatting and raising money. Plenty of money was raised towards different charities. Year 5 and 6 would like to thank everybody for their support. Click here to see more photos


23.03.17 Coffee Morning

imageA big thank you to some of the parents who came in to help us prepare for our coffee morning this afternoon.
Remember to pop by tomorrow morning between 10-11 for a cup of tea and cake! Click here to see more photos


17.03.17 Pêl Rwyd (Welsh only)

imageYn dilyn eu llwyddiant yr wythnos diwethaf ym Mhorthmadog, bu i'r tîm gael mynd yn eu blaenau eto'r wythnos hon, i'r rownd nesaf, y tro hwn yn chwarae timau o Wynedd gyfan. Bu iddynt chwarae yn arbennig o dda, a bu i bawb ddod o'r twrnament yn wen o glust i glust. Llongyfarchiadau iddynt am fynd mor bell, a diolch anferthol i Heidi Bakwell (rhaint yn yr ysgol) am eu hyfforddi.


13-14.03.17 Plas Menai

imageA big thank you to Plas Menai for the brilliant time had over the past few days. Everybody had fun kayaking, sailing, climbing and cycling! Click here to see a few of the photographs!!


22.11.16 Seiri'r Coed (Welsh only)

imageMae'r Seiri wedi bod yn brysur yn paratoi at ei ffair Nadolig cyntaf yn Hwyl yr Wyl, Pwllheli y penwythnos hwn!


18.11.16 Plant Mewn Angen (Welsh only)

imageY Cyngor Ysgol wedi llwyddo i gasglu £210 ar gyfer Plant Mewn Angen heddiw. Diolch i bawb am y gefnogaeth!


17.11.16 Llongyfarchiadau Gwenan Haf Jones (Welsh only)

imageHoffai Ysgol Pont y Gof longyfarch Gwenan Haf Jones ar ei llwyddiant yn Rali Goffa James Trenholme y penwythnos diwethaf. Rhannodd ei phrofiadau gyda Blwyddyn 3 a 4.
Yn y llun gwelir rhai o blant a buodd yn brysur yn cynhorthwyo ar y noson.


 

In This Section:

 

Eco-Schools logo Ysgolion Iach logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru